top of page

GDPR

Personuppgiftspolicy

Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online.

BRF Soldathemmet kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse att personlig information behandlas konfidentiellt. BRF Soldathemmet kommer inte, om inte enligt lag eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter, lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges här.

 

BRF Soldathemmet kommer att behandla följande personliga uppgifter:

 

  • Namn, adress, lägenhetsnummer och e-post

  • Om du kontaktar oss, lagrar vi korrespondens eller kommentarer, vilket kan innehålla personuppgifter, för att ge bättre service om du kontaktar oss igen.

 

Laglighet i behandlingen

BRF Soldathemmet kommer att:

 

  • Behandla dina personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.

  • Samla dina personuppgifter för de angivna och berättigade syften som anges i denna policy, och kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

  • Samla in och behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som det samlas in och används för. 

  • Behandla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som det samlades in för.

  • Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

  • Vid förfrågan radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.

  • På begäran informera dig om vilka personuppgifter som har behandlats av BRF Soldathemmet i en sedvanlig och maskinläsbar form. 

 

Om och i den utsträckning din förfrågan resulterar i ett avtal mellan dig och BRF Soldathemmet, kommer din personliga information som samlades in och behandlades när förfrågan gjordes att behandlas i den omfattningen som är nödvändig för att uppfylla våra åtaganden enligt det aktuella avtalet. 

BRF Soldathemmet behandlar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom gränsen mellan EU och EES.

 

bottom of page